Algemene voorwaarden

Lidmaatschap


Elke cursist dient (gezins)lid te zijn van de Kynologen Club West-Friesland (KCWF). Het lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kcwf.nl) (artikel 12 en 13 van de Statuten).

 

Algemeen

Het bestuur van de KCWF stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan als gevolg van in zijn opdracht verrichte handelingen van personen die zich namens hem bezighouden met de trainingen/opvoeding van honden op de terreinen van de vereniging tijdens de daarvoor geldende lesuren en overige activiteiten.

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier, tijdens de eerste cursusles, verklaart de cursist:

 • akkoord te gaan met bovengenoemde clausule.
 •  dat hij/zij W.A.-verzekerd is.
 • dat de hond niet jonger is dan 8 weken.
 • dat genoemde hond over geldige entingen beschikt, dan wel het hiervoor geldende entschema zal volgen, waaronder begrepen die tegen: hondenziekte, het parvovirus en kennelhoest. De hond moet geënt zijn, volgens het gehanteerde entingsnormen/ titer bepaling gesteld door de dierengeneeskundige faculteit van Utrecht.AAnvulling

 • Deelname van honden in de leeftijd van 8-12 weken die nog niet volledig geënt zijn, geschiedt voor risico van de eigenaar/begeleider van de hond.
 • De hond is tevens voorzien van een chip en hiermee geregistreerd in de daarvoor ingestelde databank.
 • Indien de hond ziek mocht worden, kan de vereniging hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Loopse teven worden niet toegelaten. De geleider wordt wel in die periode verwacht op les.
 • Een instructeur heeft het recht een hond de les te ontzeggen, maar moet wel de redenen aangeven bij de geleider. Dit kan zijn op medische gronden of redenen betreffende de veiligheid.
 • Bij de Agility (Behendigheid) en  Flyball moet een gezondheidsverklaring worden overlegd. De eigen dierenarts moet met een positief advies de verklaring ondertekenen.

Ten aanzien van gecoupeerde honden geldt dat zij wel mogen deelnemen aan de trainingen, maar geen examen mogen afleggen indien:​

 • De hond gecoupeerd is aan de oren.
 • De hond gecoupeerd is aan de staart en geboren is na 30 september 2001 in Nederland of in het buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden.

Een cursus duurt 16 lessen, inclusief een examenles. Een les duurt minimaal 45 minuten. Wanneer een les niet door gaat, dan telt deze niet mee in het totaal. Een instructeur kan een lesuur afzeggen of voor vervanging zorgen.

Mocht een cursist beslissen om te stoppen met de cursus, na aanvang, dan heeft deze geen recht op restitutie van het cursusgeld.

EXAMEN

Het volgen van een cursus is geen garantie voor het automatisch meedoen aan het examen. De instructeur beslist of de combinatie klaar is om examen te doen.

Combinaties die een examen niet positief hebben afgelegd, kunnen dezelfde cursus gevolgd door het examen éénmaal over doen. Het cursusgeld moet opnieuw worden voldaan.

Aan landelijke examens zijn extra kosten verbonden en moeten apart betaald worden.
 

De KCWF kan gebruik maken van uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen van haar activiteiten. Opzeggen van het lidmaatschap gaat via het secretariaat of per e-mail naar ledenadministratie@kcwf.nl